مظلومی: هر بازیکنی به تراکتور می‌آیدبداند می‌خواهیم قهرمان شویم

رویز مظلومی صحبت‌هایش را با اشاره به امضای قرارداد داخلی با تراکتور شروع می‌کند: «صحبت‌ها نها با باشگاه تراکتورساز را انجام داده‌ام و پس از عقد قرارداد داخل، اکنون منتظر هستم تا به تبرز بام و قراردادم را در هات فوتبال استان به ثبت برسانم. من حدود 30 سال پش عضو تم تراکتورساز بودم و ط دو سال حضورم در ان تم، خاطرات بسار خوب تجربه کردم و اکنون خل دوست دارم تا ان خاطرات فوتبال‌ام دوباره در تبرز و تم تراکتورساز زنده و تکرار شود.»
او با سفر به تبریز حسابی سرذوق آمده و یاد دوران جوانی و افتخاراتش افتاده است: «هنوز عکسم رو دوار باشگاه تراکتورساز تبرز نقش بسته که ان نشان م دهد هنوز تراکتورساز و هوادارانش بازکنان پشکسوت ان تم را از اد نبرده‌اند. من مدون تم تراکتورساز هستم؛ چراکه فوتبال من در ان تم زنده شد و توانستم با حضور در ترکب تراکتورساز به تم مل نز راه ابم و فکر م‌کنم اکنون نوبت آن رسده تا من دنم را به ان تم محبوب و پرطرفدار ادا کنم.»
مظلوم تاکید کرده همه از تم تراکتورساز انتظار قهرمان دارند و روی صحبتش با بازیکنان فصل آینده این تیم است: «من ط مذاکرات که با جعفر مدرعامل باشگاه تراکتورساز داشته‌ام، از اشان خواستم که شراط را برا موفقت تم در فصل آنده مها کند و بازکنان خوب برا ان تم جذب کند. من نم‌خواهم که بشتر از بودجه باشگاه خرج شود و به جعفر نز گفتم که براساس وسع مال و بودجه باشگاه به سراغ بازکنان مورد ناز برود. من به مسوولان باشگاه تراکتورساز قول داده‌ام تا تمام تلاش خودم را به کار بگرم تا برا ان تم جام باورم و باد بگوم که من برا موفقت در تراکتورساز برنامه‌رز و هدفگذار کرده‌ام. هر بازکن هم که م‌خواهد به تراکتورساز باد، باد بداند که همه از ان تم انتظار کسب جام قهرمان دارند و من هم به بازکنان خواهم گفت که باد برا کسب عنوان قهرمان تلاش کنند.»
او قصد دارد شرایطی جدید را در فوتبال تبریز ایجاد و چند بازیکن بومی به فوتبال ایران معرفی کند: «من هچ بازکن با خودم به تبرز نم‌آورم و بشتر سع خواهم کرد که از بازکنان بوم استفاده کنم؛ چراکه معتقدم فوتبال تبرز به لحاظ بازکن غن است هرچند که چند سال است به بازکن‌ساز در تم تراکتورساز توجه زاد نم‌شود اما من امسال م‌خواهم که دوباره چند بازکن از تبرز را به فوتبال کشور معرف کنم.»

/ 0 نظر / 11 بازدید