آشنایی با سیستم(1-3-2-4)

بکار گیری سیستم ها از این جهت برای تیمها موثراست که میتواند در جهت پوشاندن نقایص فردی بازیکنان و همچنین در چیدمان تیم طوری کمک کننده باشد که نقاط قوت وضعف چنان در هم ادغام شوند که برآیند آن بتواند تیم خوبی را پدید آورد.
بنابراین انتخاب سیستم از طریق مطالعه و شناخت ضعفها وتواناییهای فردی/تیمی ویکسری عوامل دیگرکه تنهابه ان اشاره ای خواهیم داشت بستگی دارد:
سیستم و آرایش تیمی بستگی دارد به:
(1):دیدگاه باشگاه نسبت به فوتبال.
(2):دیدگاه مدیران باشگاه نسبت به فوتبال.
(3):کیفیت بازیکنان(شناخت تواناییها و نقاط ضعف) (4):در نظر گرفتن کیفیت حریفان
(5):کیفیت تیم خودی و مقایسه ان با حریفان(در چه سطحی نسبت به حریفان قرار داریم)
(6):نوع مسابقه(در زمین خودمان-در زمین حریف- فینال یا .....)
(7): وضعیت و لحظاتی که در مسابقه پیش می آید.
(8):اوضاع و شرایطی که بر تیم حاکم است. (مصدومیت-یار اخراجی – شرایط آب و هوا و زمین و .......)
فرانسویها در اواخر سال(1994) و بعد از جلسات متوالی کارشناسی سیستم(1-3-2-4) را برای فوتبال ملی خود طراحی کردند. شاید دو سال بعد بود که هلند یها و سپس پرتقالیها به این روش بازی روی آوردند ولی آنها تنها در شش پست بازی در این سیستم با فرانسویها اشتراک نظر داشتند و در خصوص شرح وظایف و حتی نوع جاگیری چهار پست دیگر با یکدیگر اختلاف نظر زیادی داشتند. ما در این مقاله سعی می کنیم ابتدا شما را با سیستم 1-3-2-4 با شیوه بازی فرانسویها آشنا کرده سپس تفاوت انرا با شیوه بازی هلند یها بررسی می کنیم.
در ابتدا برای اینکه تا پایان بحث بتوانیم به روشنی درمورد پستهای بازی صحبت کنیم لازم است پستها را با شماره نامگذاری کنیم. بنابراین بر اساس شکل تیمی و شماره ای که به هر پست داده ایم حرکت می کنیم.
همانطور که در تصویر دیده می شود برای راحتی کار بازیکنانی که در منقطه راست زمین بازی می کنند دارای شماره زوج و بازیکنان سمت چپ فرد هستند.


در اینجا به بررسی شرح وظایف هرکدام از پستها می پردازیم:
پست شمارهِ1دروازبان
الف-توانا ییهای جسمانی:
1- قد مناسب( بالای85/1 سانتیمتر)
2- نسبت مناسب قد به وزن
3- قدرت عظلانی
4- انعطاف پذ یری در سطح بسیار خوب
5- قدرت انفجاری در سطح بسیار خوب
ب-تواناییهای حرکتی:
1- سرعت حرکت
2- هماهنگی
3- سرعت عکس العمل
4- چابکی
5- توان بی هوازی
6- تعاد ل
ج-تواناییهای تکنیکی:
1- تکنیکهای دریافت 4- پاس بلند
2- شیرجه 5-حمل توپ - کنترل
3- تقسیم توپ
(د)-تواناییهای تاکتیکی:
1-درک بالا از شرایط بازی
2-قابلیت پوشش مدافعان(بعنوان یک سوییپر)
3-شروع کننده حمله
4-پایه گذار ضد حمله
(ه)-تواناییهای شخصیتی روانی:
1-اعتماد به نفس
2-سرعت تصمیم گیری
3-انگیزه و پشتکار
4-روحیه جنگند گی
5-بازی خوانی
6-خلا قیت
7-خونسرد و ارام
(ی)-تواناییهای ویژه:
1-شجاع و بی باک
2-قدرت رهبری
3-قدرت ارتباط
4-قابلیت بازی بعنوان یک سوییپر
5-قابلیت بازیسازیپست شماره 2 و3 دفاع راست-دفاع چپ
توانایی های جسمانی:
1-قد مناسب 180 به بالا 2-پیکر مناسب 3-عضلا ت کشیده و قوی
4-وزن مناسب 5-نسبت قد به وزن 6-قدرت عضلانی:مطلق/نسبی
7-استقامت:عضلانی/قلبی-تنفسی 8-انعتاف پذیری
9-استقامت در سرعت 10-درصد چربی بدن 11-پاهای بلند و لگن خمیده به جلو
توانایی های حرکتی:
1-سرعت حرکت 2-هماهنگی 3-سرعت عکس العمل 4-چابکی
5-قابلیت کار با هر دو پا 6-نیروی عضلا نی 7-توان بی هوازی 8-تعادل
توانایی های تکنیکی:
1-سر زدن 2-تکل کردن 3-سانتر کردن 4-پیروزی دز موقعیتهای 1*1
5-پرتاب اوت دستی 6-طول گامهای بلند در دویدن 7-توانایی ارسال ضربات ایستگاهی 8-کنتذل خوب
توانایی های تاکتیکی:
1-درک دفاع خوب 2-قدرت انتقال بالا 3-توانایی تعویض بازی
توانایی های شخصیتی روانی :
1-اعتماد به نفس 2-انگیزه و پشتکار 3-میل و قابلیت گلزنی 4-روحیه جنگندگی 5-بازی خوانی 6-خلاقیت
توانایی های ویژه:
راست ، راست پا
دفاع چپ ، چپ پا


پست شماره 4 و 5 مدافعا ن میانی
توانایی های جسمانی :
1-قد مناسب 180 2- وزن مناسب 3-نسبت وزن به قد 4-انعطاف پذیری
5-قدرت عضلانی 6-استقامت:عضلانی/فلبی-تنفسی 7-درصد چربی بدن
توانایی های حرکتی:
1-سرعت مناسب 2-نیروی عضلانی مناسب 3-هماهنگی 4-چابکی
توانایی های تکنیکی :
1-سر زدن 2-پاس دادن 3-دفع کردن 4-تکل کردن 5-قدرت درگیری 1*1
توانایی های تاکتیکی:
1-درک دفاع بالا 2-پوشش خوب 3-بازی سازی و تدارک حمله
4-آگاهی محیطی 5-دفاع 2*2
توانایی های شخصیتی روانی:
1-قدرت رهبری 2-اعتماد به نفس 3-انگیزه 4-میل به درگیری
توانایی های ویژه:
توانایی کار با هر دو پا
پست 4 راست پا
پست 5 چپ پا


پست شماره 6 – 7 ها فبکهای دفاعی راست و چپ

 

تواناییهای جسمانی:
1- قد مناسب /نسبت وزن به قد قد 185
2-پیکر مناسب 3-قدرت و توان عضلانی مناسب
4-استقامت:عضلانی/قلبی/تنفسی 5-انعطاف پذیری
6-در صد چربی بدن 7-دوندگی زیاد


تواناییهای حرکتی:
1-نیروی عضلانی مناسب 2-هماهنگی 3- چابکی
تواناییهای تکنیکی:
1-سرزدن 2-پاس دادن (پاس بلند)3-تکل کردن 4-دریبلینگ
5-دریافتها 6-شوت زدن 7-سانتر کردن
تواناییهای تاکتیکی:
1-قابلیت پوشش خوب 2-طراح 3- قابلیت انتقال 4-قابلیت ارسال پاس آخر5-قابلیت پاسهای ناگهانی 6-توان حریف گیری 7-قابلیت تعویض بازی
تواناییهای شخصیتی روانی:
1-قدرت رهبری 2-اعتمادبه نفس 3-میل به یادگیری 4-اشتیاق وانگیزه


پست شماره 8 و9 : هافبک نفوذی راست و چپ

 

توانایی های جسمانی :
1-استقامت:قلبی تنفسی عضلانی2-قدرت و توان3-نسبت قد به وزن
4-انعطاف پذیری5-استقامت در سرعت6-توان بی هوازی
توانایی های حرکتی
1-سرعت مناسب2-هماهنگی بالا3-چابکی ایده ا ل
/ 0 نظر / 10 بازدید