هفته بیستم
دوشنبه 9/10/87
ابومسلم - پاس 14
برق شیراز - صبای قم 14
مس کرمان - مقاومت سپاسی 14
سپاهان - استقلال 14:15
فولاد خوزستان - پیام 14:15
پیکان - سایپا 14:15
راه‌آهن - استقلال اهواز 14:15
داماش - ذوب‌آهن 14:15
سه‌شنبه 10/10/87
پرسپولیس - ملوان 15


هفته بیست و یکم
جمعه 13/10/87
مقاومت سپاسی - پیکان 14
پیام - داماش 14
پاس - برق شیراز 14
سایپا - راه‌آهن 14:15
ملوان - فولاد خوزستان 14:15
صبای قم - سپاهان 14:15
استقلال اهواز - ابومسلم 14:15
استقلال - مس کرمان 15
شنبه 14/10/87
ذوب‌آهن - پرسپولیس 14:15


‌ هفته بیست ودوم
جمعه: 27 دی ساعت 14:15
ابومسلم- پیکان- ثامن
سپاهان- سایپا- فولاد شهر
راه آهن- پاس همدان-اکباتان
استقلال اهواز- پیام خراسان- تختی
مس کرمان-ملوان انزلی- باهنر
صبای قم- ذوب آهن- یادگارامام
داماش گیلان-مقاومت -عضدی
پرسپولیس-فولاد –آزادی( ساعت 15)
برق شیراز-استقلال - حافظیه